รายการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรปีหลักสูตรจำนวนปีหลักสูตรสาขาวิชาปรับปรุงครั้งที่ 
2562ครุศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)4คหกรรมศาสตร์1 รายละเอียด
2567ครุศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)4คหกรรมศาสตร์10 รายละเอียด
2567ครุศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)4คหกรรมศาสตร์10 รายละเอียด
 
 
 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
http://academic.snru.ac.th อาคาร 10 ชั้น 1 เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ต. ธาตุเชิงชุม
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 เบอร์โทรศัพท์ 042-970025