รายการหลักสูตร
   
รหัสหลักสูตรสาขาวิชาสังกัดคณะชื่อปริญญาระดับการศึกษา 
101วิทยาศาสตรบัณฑิตเคมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)ปริญญาตรี รายละเอียด
102วิทยาศาสตรบัณฑิตชีววิทยาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)ปริญญาตรี รายละเอียด
103วิทยาศาสตรบัณฑิตฟิสิกส์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)ปริญญาตรี รายละเอียด
105วิทยาศาสตรบัณฑิตคณิตศาสตร์ประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)ปริญญาตรี รายละเอียด
106วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)ปริญญาตรี รายละเอียด
107วิทยาศาสตรบัณฑิตสาธารณสุขชุมชนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)ปริญญาตรี รายละเอียด
108วิทยาศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)ปริญญาตรี รายละเอียด
109วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)ปริญญาตรี รายละเอียด
110วิทยาศาสตรบัณฑิตคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)ปริญญาตรี รายละเอียด
111วิทยาศาสตรบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)ปริญญาตรี รายละเอียด
111วิทยาศาสตรบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)ปริญญาตรี รายละเอียด
112วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาการข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการข้อมูล)ปริญญาตรี รายละเอียด
113วิทยาศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล)ปริญญาตรี รายละเอียด
114สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)ปริญญาตรี รายละเอียด
114สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)ปริญญาตรี รายละเอียด
201ครุศาสตรบัณฑิตภาษาไทยครุศาสตร์ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)ปริญญาตรี รายละเอียด
202ครุศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัยครุศาสตร์ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)ปริญญาตรี รายละเอียด
203ครุศาสตรบัณฑิตการศึกษาพิเศษครุศาสตร์ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาพิเศษ)ปริญญาตรี รายละเอียด
204ครุศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษครุศาสตร์ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)ปริญญาตรี รายละเอียด
205ครุศาสตรบัณฑิตสังคมศึกษาครุศาสตร์ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)ปริญญาตรี รายละเอียด
1234567
 
 
 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
http://academic.snru.ac.th อาคาร 10 ชั้น 1 เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ต. ธาตุเชิงชุม
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 เบอร์โทรศัพท์ 042-970025