หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต  (สาขา สังคมศึกษา )
 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2551


 ข้อมูลพื้นฐาน
 
ชื่อหลักสูตร  ครุศาสตรบัณฑิต สาขา สังคมศึกษา   หลักสูตรปี 2551
(Bachelor of Education )
ชื่อปริญญา  
ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)  
ค.บ. 5 ปี
วันที่ปรับปรุง (ล่าสุด)
วันที่สภาอนุมัติ
วันที่ สกอ. เห็นชอบ 18/02/2552
วันที่ ก.พ. รับรอง (ครั้งแรก) 18/02/2450
ภาษาที่ใช้สอน ภาษาไทย
เกรดต่ำสุด 2.00
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ความเป็นสากล หลักสูตรภาษาไทย
กลุ่มสาขาวิชา (ISCED) การศึกษา
สาขาวิชา สังคมศึกษา
คณะ ครุศาสตร์

  ประเภทการเรียน
โครงการปกติ
ระยะเวลาการศึกษา 5 ปี
จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา 2 ภาคเรียน
จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร) 163 หน่วยกิต
ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มนับ) 1/2552  
จำนวนนักศึกษา (ที่รับ) 30 คน

ค่าใช้จ่าย
ค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย 5000 บาท/ภาคเรียน
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี 10000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 50000 บาท

 อาจารย์ประจำหลักสูตร
คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
1. อ.พชร มีกลาง
2. ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง
3. ผศ.ทองพูล แสงคำ
4. อ.วิชาญ ฤทธิธรรม
5. อ.ดร.ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง
- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
( สาขาที่เกี่ยวข้อง )
เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
- ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
- เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร
 
 
 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
http://academic.snru.ac.th อาคาร 10 ชั้น 1 เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ต. ธาตุเชิงชุม
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 เบอร์โทรศัพท์ 042-970025 , 081-9755132