รายการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรปีหลักสูตรจำนวนปีหลักสูตรสาขาวิชาปรับปรุงครั้งที่ 
2549ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา)5พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา1 รายละเอียด
2555ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา)5พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา2 รายละเอียด
2559ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา)5พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา3 รายละเอียด
 
 
 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
http://academic.snru.ac.th อาคาร 10 ชั้น 1 เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ต. ธาตุเชิงชุม
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 เบอร์โทรศัพท์ 042-970025 , 081-9755132