รายการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรปีหลักสูตรจำนวนปีหลักสูตรสาขาวิชาปรับปรุงครั้งที่ 
2547ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)5ภาษาอังกฤษ1 รายละเอียด
2551ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)5ภาษาอังกฤษ2 รายละเอียด
2555ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)5ภาษาอังกฤษ3 รายละเอียด
2559ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)5ภาษาอังกฤษ4 รายละเอียด
 
 
 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
http://academic.snru.ac.th อาคาร 10 ชั้น 1 เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ต. ธาตุเชิงชุม
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 เบอร์โทรศัพท์ 042-970025 , 081-9755132