รายการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรปีหลักสูตรจำนวนปีหลักสูตรสาขาวิชาปรับปรุงครั้งที่ 
2547วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)4ฟิสิกส์1 รายละเอียด
2550วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)4ฟิสิกส์2 รายละเอียด
2554วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)4ฟิสิกส์3 รายละเอียด
2559วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)4ฟิสิกส์4 รายละเอียด
 
 
 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
http://academic.snru.ac.th อาคาร 10 ชั้น 1 เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ต. ธาตุเชิงชุม
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 เบอร์โทรศัพท์ 042-970025 , 081-9755132